REGULAMIN SKLEPU ONLINE

I. Postanowienia wstępne

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym pod nazwą comforton.pl działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem comforton.pl (zwanym dalej „Sklepem”), prowadzonym przez Artura Sudenis prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ASU ARTUR SUDENIS, NIP: 739-16-93-501, REGEON: 016368785, ul. Azaliowa 3, 05-805 Kanie, kontakt@comforton.pl (zwany dalej „Sprzedawcą”).

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu internetowego, zasady dokonywania zakupu usługi świadczonej przez właściciela Sklepu internetowego, składania zamówień w Sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3. Każdy użytkownik składająca zamówienie (zwany dalej „Klientem”) w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.

5. Administratorem danych osobowych jest Artur Sudenis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASU ARTUR SUDENIS, NIP: 739-16-93-501, REGEON: 016368785, ul. Azaliowa 3, 05-805 Kanie, kontakt@comforton.pl

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż polegającą na indywidualnym doborze do potrzeb Klienta usługi.

2. Informacje o usługach w Sklepie internetowym, m.in. opisy, terminy, zakresy usług i ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Sprzedawane usługi w Sklepie internetowym są oznaczone a dodatkowo ich zakres jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem.

4. Przy realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności. Ewentualne nieznaczne różnice w sposobie realizacji zamówienia, w szczególności powstałe z powodów technicznych niezależnych od Sprzedawcy, nie stanowią nienależytego wykonania przez niego umowy. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy umożliwia kupowanie usług oferowanych przez Sprzedającego.

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, który nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do sklepu internetowego.

3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

4. Klient może założyć konto poprzez dokonanie bezpłatnej rejestracji. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia. Login i hasło konta mają charakter poufny.

5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji, w tym w szczególności swojego imienia i nazwiska, danych adresowych, adresu mailowego i numeru telefonu.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu internetowego („Klient”) a Arturem Sudenis prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ASU ARTUR SUDENIS z siedzibą w Kaniach.

2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane począwszy od pierwszego dnia roboczego następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem założonego konta lub poprzez złożenie jednorazowego zamówienia bez dokonywania rejestracji.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego, wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia.

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu realizacji zamówienia.

7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru szczegółowego usługi z oferty Sklepu internetowego i „dodania” ich do koszyka.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Arturowi Sudenis prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ASU ARTUR SUDENIS z siedzibą w Kaniach co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta usług.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

V. Płatności

1. Informacja o cenie zakupu usługi w Sklepie internetowym jest podawana na jego stronie. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2. Wszystkie ceny podane Klientowi są cenami brutto w złotych polskich.

3. Klient opłaca zamówioną usługę w całości z góry.

4. Klient każdorazowo określa, czy zamawia usługę o standardowym czasie wykonania czy usługę ekspresową.

5. Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione usługi:

a) płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;

b) płatność za pomocą systemu PayPal;

6. W przypadku płatności dokonanej za pomocą serwisu płatności pozytywna autoryzacja transakcji jest warunkiem zrealizowania zamówienia.

8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.

VI. Dostawa i odbiór

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówionej usługi w ciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia przez Klienta i dokonaniu przez niego płatności.

3. Klient może wybrać opcję wykonania usługi natychmiastową (opcją ekspresowa), w przypadku której przystąpienie do jej wykonania następuje w terminie 2 godzin od momentu zaksięgowania środków.

4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 24 h od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca informuje Klienta o wykonaniu usługi poprzez wiadomość wysłaną mailem na wskazany przez Klienta mail.

VII. Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność usługi z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od daty jego otrzymania. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności usługi z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@comforton.pl, lub na adres Sprzedawcy na adres: ASU ARTUR SUDENIS, ul. Azaliowa 3, 05-805 Kanie, z dopiskiem: „Reklamacja Artur Sudenis”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dowód zakupu oraz dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia wiadomości zawierającej reklamowane usługi i powiadomi Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedzi udziela na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych usług.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient zostanie o tym powiadomiony wraz z informacją o przyczynie nie uwzględnienia reklamacji.

7. Zamówiony towar, o ile nie jest pozbawiony wad, nie podlega zwrotowi.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Z uwagi na charakter świadczonej przez Sprzedawcę usługi a zamawianej przez Klienta w sposób zindywidualizowany oraz na fakt, że Sprzedawca podejmuje czynności niezwłocznie pod otrzymaniu zamówienia i jego opłaceniu, nie ma możliwości dokonania odstąpienia od Umowy (indywidualny charakter zamówienia).

IX. Prawa autorskie

Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.

X. Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Artura Sudenis prowadzącego działalność pod nazwą ASU ARTUR SUDENIS z siedzibą w Kaniach, właściciela oraz administratora Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Prac, znajdujących się pod adresem elektronicznym kontakt@comforton.pl (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.

2. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż Artur Sudenis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASU ARTUR SUDENIS, z siedzibą w Kaniach:

a)  jest administratorem jego danych osobowych, gromadzonych pod adresem elektronicznym comforton.pl

b)  uprawniony jest do przekazywania danych osobowych Klienta swoim partnerom handlowym bez jego dodatkowej zgody,

c) jako administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta przez okres nie dłuższy niż okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia i nie dłużej niż do wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń jego oraz Klienta.

d)  jako Administratora ma obowiązek zapewnienia dostępu do danych osobowych Klienta, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), zaś Klient ma prawo do przenoszenia tych danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Klient oświadcza, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania, Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mu informacji marketingowych za jego uprzednią zgodą.

4. Sprzedawca jako Administrator może dokonywać profilowania danych osobowych Klienta w celu zakwalifikowania go do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności (profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).

5. Sprzedawca jako Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

6. Sprzedawca jako Administrator zapewnia, iż dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.

XI. Pozostałe

1.  Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości Prac znajdujących się w Sklepie internetowym, wycofywania lub wprowadzania nowych Prac do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jaki i również ich modyfikacji na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Prac oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

7.  Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.